Menu Zamknij

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca  realizacji działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 Integracyjne z siedzibą w Mosinie, przy ul. Topolowej 6

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
 2. pod numerem telefonu: 882 – 155 – 218
 3. pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych odbywa się w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest:
 7. art. 9 ust. 1 lit. a) RODO tj.: zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych;
 8. art. 9 ust. 1 lit. g) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;
 9. art. 9 ust. 1 lit. i) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej;

w szczególności w związku z:

 • przepisami ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.);
 • wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 • Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia określonej sprawy.
 • Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno – epidemiologicznej, podmiotów medycznych;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.
 3. Okres przechowywania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  1. usunięcia swoich danych osobowych,
  1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  1. przenoszenia danych osobowych,

a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

 • Prawo do cofnięcia zgody.
 • W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

Skip to content