Menu Zamknij

historia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1981 r. jako przedszkole ogólnodostępne
z dwoma oddziałami dla dzieci 3 i 5 letnich. Był to budynek w konstrukcji eksperymentalny
przeznaczony w latach następnych do rozbudowy.

Dynamiczny rozwój zakładów pracy na terenie Mosiny w tym Swarzędzkich Fabryk Mebli – późniejszego patrona przedszkola
wzmógł zapotrzebowanie na utworzenie nowych miejsc w przedszkolu. To spowodowało, że od 1 listopada tego samego roku
otwarto nowy trzeci oddział w sali zaadoptowanej z szatni.

W roku 1993 w środowisku lokalnym zrodziła się potrzeba zorganizowania placówki integracyjnej.
Był to czas kiedy społeczeństwo zaakceptowało inność, zaczęto dostrzegać osoby niepełnosprawne
i myśleć o ich potrzebach. Ówczesny dyrektor oraz personel podjął się zadań na rzecz zmiany charakteru pracy placówki.
Tematowi temu byli przychylni i uczestniczyli w nim między innymi:

– Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mosinie
– Urząd Miasta i Gminy w Mosinie
– Komisja Oświaty przy Urzędzie Miasta i Gminy w Mosinie
– Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

Z dniem 1 września 1994 r. przedszkole ogólnodostępne przekształciło się w Przedszkole Nr 3 Integracyjne
z 2 oddziałami integracyjnymi i 1 oddziałem specjalnym. Do przedszkola zaczęły uczęszczać dzieci zdrowe i dzieci
z różnymi dysfunkcjami: z wadami słuchu, wzroku, niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, ze specjalnymi dietami,
dzieci rozwijające się wolniej niż ich rówieśnicy. W związku z tym rozszerzono liczbę personelu pedagogicznego zatrudniając
psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz personel obsługowy.

W roku 1998 przedszkole powiększyło swoją powierzchnię adoptując mieszkanie służbowe.
Od tego roku przedszkole liczy 3 oddziały integracyjne oraz 1 oddział specjalny, który w roku 2002 decyzją
Burmistrza Gminy Mosina został przekształcony w oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat.
Od 2003 r. przedszkole posiada oddział zamiejscowy w Wiórku dla dzieci zdrowych w wieku od 3 do 5 lat.

W roku szkolnym 2008/2009 Przedszkole liczyło 6 oddziałów: rewalidacyjno – wychowawczy, specjalny,
zamiejscowy ogólnodostępny w Wiórku oraz 3 integracyjne.  Z dniem 1 września 2009 r. został zlikwidowany
oddział rewalidacyjno – wychowawczy.

Od 1 września 2011 oddział w Wiórku został przekształcony w samodzilne Przedszkole w Wiórku
liczące trzy oddziały. Przedszkole nasze posiada 3 oddziały integracyjne oraz 1 oddział specjalny.

Skip to content