Menu Zamknij

Statut

PRZEDSZKOLE NR 3 INTEGRACYJNE W MOSINIE

STATUT

SPIS TREŚCI:

Rozdział I    Postanowienia Ogólne …….………………..………….………… ….…..……   2

Rozdział II   Cele i zadania przedszkola ………………………………………… ….…..…… 2

Rozdział III  Sposób realizacji zadań przedszkola …..………………… ……… ………..…… 4

Rozdział IV    Bezpieczeństwo ………………… ……………………………… …………   10

Rozdział V   Współdziałanie z rodzicami  ……………….………………………….…………13

Rozdział  VI  Organy przedszkola ……………………….……………………………….….. 14

Rozdział VII Organizacja przedszkola … ……………………………………………………   19

Rozdział  VIII  Zasady Odpłatności……………….……………………..…  ………….….. 21

Rozdział IX  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola  …  …………..…………….……..22

Rozdział  X Wychowankowie przedszkola  ………………………………….….…………..  29

Rozdział  XI  Postanowienia końcowe  ………………………….……….…….………..….. 32

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

       §  1

1.      Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako samorządowa jednostka budżetowa.

2.      Imię nadaje organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3.      Imię może być zmienione lub uchylone na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

4.      Procedurę nadania imienia i jego uchylenia lub zmiany określają odrębne przepisy.

5.      Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr3 Integracyjne w Mosinie.

6.      Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

7.      Siedziba Przedszkola znajduje się w Mosinie, ul. Topolowa 6.

8.      Przedszkole posiada swój hymn;

9.      Organem prowadzącym jest gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza gminy Mosina z siedzibą przy Placu 20 Października1, 62-050 Mosina;

10.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu;

§ 2  Podstawy prawne

1.        Przedszkole działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)  

4)  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia  ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r.poz.356);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2017r. poz.649);

6) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U. z 2016r.poz.283)

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.1591);

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz.155 z późn.zm);

9)Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1982r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526 z późn.zm);

10) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r.poz.1379 z późn.zm)

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz.1611 );

12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r.  poz.1578);

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. z 2017r. poz.1646);

14)       Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3   Cele i zadania

1.        Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

2.        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.        Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.

5.        Najważniejsze  cele i zadania:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji;

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18)  udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną;

19)  zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA                                                                             

§ 4    Sposób realizacji podstawy programowej

1.      Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.

2.      Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

3.      Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.

4.      Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5.      Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.      Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.

7.      Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

8.      Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.

9.      W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.

10. W toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

11.  Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

12.   Informację o gotowości  do  nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

 

§ 5  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.      Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz  na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikać w szczególności:

1)             z niepełnosprawności;

2)             z zaburzeń zachowania i emocji;

3)             ze szczególnych uzdolnień;

4)             ze specyficznych trudności w uczeniu się;

5)             z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

6)             z choroby przewlekłej;

7)             z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8)             z niepowodzeń edukacyjnych;

9)             z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;

10)         sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)         z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

        środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem

         za granicą.

4.      Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

1)      rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3)      rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)     współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

4.       Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

1)        rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

2)        wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.

5. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

6. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

7. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

1)             zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych;

2)             zajęcia specjalistyczne:

a)             korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

b)            logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,

c)             zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym,

d)             inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola;

3)             zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4)             porady i konsultacje.

8.      Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

9.  Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.  Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

11.  W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

12.  Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13.  Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.

14.  Procedura opisana w ustępach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.

15.  Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1)             porady;

2)            konsultacje;

3)            warsztaty;

4)            szkolenia.

16.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

17.  Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

1)             rodziców dziecka (prawnych opiekunów);

2)             dyrektora przedszkola;

3)             nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

4)             pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

5)             poradni;

6)             asystenta edukacji romskiej;

7)             pomocy nauczyciela;

8)             pracownika socjalnego;

9)             asystenta rodziny;

10)         kuratora sądowego;

11)         organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

18.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

§ 6   Opieka i  kształcenie dzieci niepełnosprawnych

1.      Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2.       Przedszkole zapewnia:

1)             realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)              warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3)             zajęcia specjalistyczne;

4)             inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)             integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;

6)             przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

3.      Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół  składający  się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.

4.      Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.

5.      Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:

1)      zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem

2)      zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, w tym cele i zalecenia do osiągnięcia w bieżącej pracy dla dziecka niepełnosprawnego działania o charakterze rewalidacyjnym;

3)      formy i zakres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4)      działania wspierające rodziców dziecka w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

5)      zajęcia rewalidacyjne oraz inne specjalistyczne wynikające z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.Wramach zajęć rewalidacyjnych w programie nalezy uwzględnić w szczególności:

1.naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia z opóźnionym rozwojem mowy

2.naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją

3.zajęia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, z zespołem Aspergera

6)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;

6.      Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.      Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

8.      W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

9.      Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.

10.  Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych.

11.  Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.

12.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.

13.  Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

§ 7  Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1.      Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez

1)      zajęcia w języku polskim;

2)      realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;

3)      prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Oświadczenie może być także wyrażone poprzez zawarcie z przedszkolem umowy o korzystanie z usług przedszkola, gdzie jest adnotacja na temat nauczania religii.

2.    W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach;

3.    Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).

4.    Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

§ 8  Organizacja zajęć dodatkowych

1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.

7.  Na wniosek rodziców mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe poza godzinami pobytu dziecka w przedszkolu

§ 9   Warunki lokalowe, baza

1.        Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1)             sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;

2)             pomieszczeń sanitarno-higienicznych;

3)             szatni;

4)             gabinetów terapeutycznych.

2.        Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;

3.         Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

4.        Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków przygotowywanych na terenie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 § 10   Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2.      Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  i wypoczynku a w szczególności:

1)     sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

2)     wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;

3)     przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

4)     w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

3.      Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.

4.      Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

5.      W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

6.      W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie dwie pomoce nauczyciela.

7.      Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 20 dzieci.

8.      Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo

9.      Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

10.Zajęcia  w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie:

1)zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2)temperatury zew lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej ich zdrowiu,

3)zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4)nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3

11.W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. O sposobie realizacji zajęć dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 11  Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

1.      Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2.      Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.      W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

4.      O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)     rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;

2)     dyrektora przedszkola

5.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

7.      Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

8.      Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

10.  Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.

§  12    Wycieczki

1.    Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.

4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki zatwierdza dyrektor.

5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także być także inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:

1)ukończyła kurs kierowników wycieczek

2)jest instruktorem harcerskim

3)posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłużenia instruktażu dotychczasowego sprawowania opieki.

 

§ 13  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1.      W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)      dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;

2)      osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela;

3)      rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego;

4)      nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;

5)      rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

6)      nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w   przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

7)      o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

8)      odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna) . W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna);

9)      rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

2.       Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 14  Formy współpracy przedszkola z rodzicami

1.             Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.             Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1)      zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;

2)      dyżury nauczycieli – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

3)      dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu, dokładny termin jest podawany rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu;

4)      zajęcia otwarte –  2 razy w roku;

5)      formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;

6)      uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;

7)      festyny  rodzinne

3.             W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.

§ 15  Prawa rodziców

4.      Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)             zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;

2)             planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;

3)             uzyskania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;

4)    uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka

6)             wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;

7)             wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;

8)             korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) ,

9)             włączania się w organizację życia przedszkolnego;

10)         życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

§ 16  Obowiązki rodziców

1.      Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

2.      Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

1)      bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;

2)      terminowego regulowania opłat;

3)      przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;

4)      aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;

5)      kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 17   Organy przedszkola

1.      Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola;

2)      rada pedagogiczna;

3)      rada rodziców.

§ 18  Dyrektor

 1.             Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz   pracowników administracji i obsługi.

2.             Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)             kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2)             organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

3)             zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

4)             przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

5)             występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

6)             jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

7)             prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

8)             realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9)             wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10)         powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

11)         sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

12)         dokonuje oceny pracy nauczycieli;

13)         wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

14)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

15)         gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

16)         odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,

17)         powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

18)         dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

19)         sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

20)         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

21)         zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

22)         w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;

23)         przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

24)         ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

25)         odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

26)         zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

27)         ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

28)   wdraża odpowiednie środki techniczne   i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzanych danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych

29)zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola

30)powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie w której mieszka dziecko o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie:

3.         W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4.         Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

5.         Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

6.         Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

7.         Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

8.         W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 19  Rada pedagogiczna 

1.      Radę pedagogiczną tworzą dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 

2.      Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

4.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.      Kompetencje rady pedagogicznej:

1)      Kompetencje stanowiące:

a)      zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy,

b)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

c)      podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych,

d)      podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,

e)      zatwierdza zmiany w statucie,

f)       ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

g)      zatwierdza regulamin rady pedagogicznej;

2)      Kompetencje opiniujące:

a)      opiniuje organizację pracy przedszkola,

b)      opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,

c)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d)      opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu,

3)      Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

a)               przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie,

b)               opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,

c)               opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

d)              opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego,

e)               może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,

f)               wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,

g)               rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,

h)              deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

  1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.Głosowania dotyczące spraw personalnych są tajne.

8.      Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9.      Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

10.  Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

11.  Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

§ 20   Rada Rodziców 

1.      W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.      Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

3.      Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

4.      Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

5.      Kompetencje rady rodziców:

1)   może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2)   opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;

3)   opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4)   opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

5)   może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6)   deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

7)   deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

8)   wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

9)   wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;

6.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin rady rodziców.

§ 21  Zasady współdziałania organów przedszkola

1.             Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

2.             Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

3.             W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.

4.             W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.

5.             Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

§ 22   Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

1.             Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

2.             Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

3.             Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.

4.             W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).

5.             Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

§ 23  Arkusz organizacji przedszkola

1.             Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.              Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza  organ prowadzący Przedszkole.

3.             Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1)liczba oddziałów

2)liczba dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one zajęcia wyodrębnione;

4)czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)liczbę nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

8)ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzących przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

4.             Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

6.             Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny  zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

7.             W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

8. Na czas określony prze Ministra Edukacji i Nauki w odrębnych przepisach liczba dzieci w oddziale integracyjnym może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

§ 24  Organizacja  i czas pracy przedszkola

1.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 65;

2.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.      W przedszkolu można utworzyć łącznie 4 oddziały: 3oddziały integracyjne i 1 oddział specjalny.

4.       Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20 w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych, a w oddziale specjalnym 5 z różnymi niepełno sprawnościami.

5.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6.      Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6:00do 17:00

7.      Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki;

8.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece  dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

9.  Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się dwie pomoce nauczyciela, które współpracują z nauczycielami w realizacji ich zadań.

11.  Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

1)             kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)             indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

3)         zindywidualizowaną ścieżkę obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

11.  Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

12.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

13.  Przydziału dzieci grup dokonuje dyrektor w porozumieniu Rady Pedagogicznej przedszkola najpóźniej do 29 sierpnia danego roku.

14)Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia.

15)W przypadku, gdy kilkoro dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego jest dzień i miesiąc urodzenia dziecka.

§ 25  Formy pracy

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i  opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

2.      Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.      Formami pracy w przedszkolu są:

1)             Zajęcia i zabawy dowolne

2)             Zajęcia obowiązkowe

a)             codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,

b)             czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,

c)             spacery,

d)             wycieczki,

e)             uroczystości przedszkolne;

3)             Sytuacje okolicznościowe.

5.      Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

6.       Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych wg przyjętego programu, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)   z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2)    z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

7.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 26    Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

1.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.      Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwałą Rady Miasta, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.

3.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

4.      Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym .

5.      Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.

6.      Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków , które podlegają zwrotowi od 2 dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

7.      Odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu  pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 15-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto przedszkola.

8.      W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega:

1) dzienna stawka żywieniowa od 2 dnia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrot następuje

   w następnym miesiącu rozliczeniowym;

2)dzienna opłata stała za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.

9.      Rodzice ponoszą koszty wycieczek i imprez przedszkolnych

10. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 27 Inne stanowiska kierownicze

1.    W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2.    Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

3. Do zadań wicedyrektora należy:

– współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w zakresie gromadzenia informacji o nauczycielu, celem dokonania oceny jego pracy; nadzorowania prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli;

-organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-nadzorowania realizacji rocznego planu pracy;

-prowadzenie i nadzorowanie SIO;

-organizowanie pracy w razie chorobowej absencji personelu pedagogicznego

-prowadzenie dokumentacji w postaci comiesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

-organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola w postaci kontroli zeszytów-ewidencji pomocy dydaktycznych;

 § 28  Nauczyciele

1.       W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4.      Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

1)             opieka i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

2)             planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;

3)             wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4)             prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;

5)             ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

6)             dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

7)             wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

8)             stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

9)             włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

10)         współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

11)         planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12)         dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

13)         udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;

14)         udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15)         współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

16)         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17)         zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

18)         realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;

19)         realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

5.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;

6.      Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;

7.      Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;

8.      Nauczyciel ma prawo:

1)             Wyboru lub opracowania programu;

2)             Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

3)             Korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach;

4)             Rozwoju i awansu zawodowego;

5)             Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.

9.      Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

10.  Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie które odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla rodziców.

§ 29   Specjaliści

1.             Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

2.             Zadania specjalistów:

1)              Do zadań  psychologa w przedszkolu należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola oraz wspierania rozwoju  dzieci,

c) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

e)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)              Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

a)             diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

b)             prowadzenie terapii logopedycznej,

c)              prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

d)             podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

e)              wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

f)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3)              Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola

c) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

d)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów,

e) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

f) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej     

4)             Do zadań pedagoga specjalnego należy:

a)             realizowanie zajęć w ramach zadań związanych z rekomendowaniem dyrektorowi do realizacji                          działań  w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz zapewnienia dostępności                   osobom ze   szczególnymi potrzebami

b)             prowadzenie badań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych               i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron i predyspozycji,              zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności   w funkcjonowaniu dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola we współpracy z nauczycielem

c)     wspieranie nauczycieli  w:

-rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków,                                      w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

-udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z wychowankiem

-dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz                jego możliwości psychofizycznych

-doborze metod i form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb wychowanków

5)Do zadań nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z zakresu usprawniania ruchowego(rehabilitant) należy:

a)prowadzenie zajęć indywidualnych i zespołowych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo;

b)prowadzenie wspólnie z nauczycielem przedszkola zajeć edukacyjnych;

c)  realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;

d)prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi                           niepełnosprawnymi ruchowo

e)pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym                         zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;

f)udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

g)włączanie rodziców w proces rehabilitacji i korekty dziecka udzielając instruktażu

6)      Do zadań nauczyciela religii należy:

a)organizowanie na życzenie rodziców zajęć religii;;

b) dostosowanie czasu trwania zajęć do możliwości rozwojowych dzieci;

c) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

d)w sprawach merytorycznych nauczyciel podlega kurii biskupiej

7)      Do zadań specjalistów- surdopedagoga , tyflopedagoga (zatrudnianych przez dyrektora                                                       w zależności od potrzeb dzieci) należy:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości                          psychofizycznych dziecka;

b) planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji treści kształcenia,

c) prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych,

d) pomoc rodzicom w organizowaniu sprzętu do rewalidacji dzieci;

e) współpraca z rodzicami;

f) realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;

8)Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci należy:

a)prowadzenie zajęć z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym indywidualnie lub grupowo

b)organizowanie i prowadzenie różnych form terapii

c)prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii

d)zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom powierzonym jego opiece w oddziale

 

§ 30  Pracownicy niepedagogiczni

1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.      Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.      Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na:

1)             wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

2)             osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

4.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor przedszkola

5.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6.        Obowiązki pracowników niepedagogicznych:

1)             Pomoc   nauczyciela

a)             Podlega bezpośrednio dyrektorowi;

b)             Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa  oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:

–      bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i  dekorowaniu sal,

–      pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem  na spacer,

–       sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,

–       pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

–       pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,

–      ponosi  odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek  np. pobytu w toalecie, itp.

–      pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek,

c)      W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:

–      przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,

–      rozdawanie  (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe,

–      dbałość o estetyczne podawanie posiłków,

–      podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

–      pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

–      przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.

d)      W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:

–      odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,                       oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,

–      właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,

–      pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z Sali,

–      zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

–      monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,

–      utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości.

2)      Intendent

a)             Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi;

b)Wykonuje prace związane z obiegiem pieniędzy a w szczególności pobiera z kasy zaliczkę do dokonania zakupów                           i rozlicza ja w ciągu 7 dni;

c)             Wykonuje czynności dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej;

d)             Nadzoruje  i organizuje  żywienie dzieci i personelu;

e)             Prowadzi dokumentację i przestrzega zasad dobrej praktyki.

3)      Szef kuchni

a)             Podlega bezpośrednio dyrektorowi i współpracuje z intendentem;

b)             Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników kuchni;

c)             Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

–      Udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie,

–      Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,

–      Odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,

–      Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,

–      Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż,

–      Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,

–      Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,

–      Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,

–      Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

–      Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,

–      Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci                                           i personelu do żywienia w danym dniu,

–      Zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,

–      Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanepidu,

–      Dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,

–      Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami                                     dobrej praktyki higienicznej,

–      Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,

–      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad HCCP,

4)      Pomoc kucharza

a)             Stanowisko podlega dyrektorowi i bezpośrednio kucharzowi,

b)            Zakres czynności służbowych i odpowiedzialności:

–      Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,

–      Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.

–      Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

–      Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,

–      Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza,

–      Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,

–      Natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek,                    nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,

–      Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,

–      Pomoc przy porcjowaniu posiłków,

–      Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,

–      Przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

–      Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

–      Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,

–      Mycie naczyń i sprzętu kuchennego,

–      Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,

–      Doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności. 

5)      Woźny

a)             Podlega bezpośrednio dyrektorowi;

b)             Zakres odpowiedzialności i obowiązki:

–      Pilnowanie mienia przedszkolnego,

–      Dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń na terenie budynku i ogrodu przedszkolnego,

–      Dbanie o czystość i estetykę wokół budynku i na rabatach,

–      Alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,

–      Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta państwowe,

–      Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

–      Utrzymanie ładu i porządku w  pomieszczeniach gospodarczych,

–      Monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych.

6)      Główny  księgowy

a)             Stanowisko podlega dyrektorowi;

b)              Prowadzi rachunkowość przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budżetowego                                       polegających na:

–      zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,

–      bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,

–      nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki,

–      analizowaniu wykorzystywanych środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostek,

–      dokonywaniu kontroli wewnętrznych, w zakresie powierzonych jej obowiązków,

–      opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

–      kontrolowaniu legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

–      opracowywaniu zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,

–      Kieruje pracą podległych jej pracowników,

– Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora

7)Sekretarka

a)prowadzenie kart urlopowych pracowników własnej jednostki,

b)prowadzenie ewidencji obecności pracowników,

c)prowadzenie biura przedszkola i jego dokumentacji,

d)załatwianie spraw służbowych, dostarczanie korespondencji wynikającej  z funkcjonowania przedszkola

e)wykonywanie innych poleceń służbowych

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

   § 31   Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

1.      Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

2.      Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.      Dzieci w wieku 6 l jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.

6.      Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

7.      W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.                                            

8.      Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

9.      Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

10.  Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci

1.         W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

2.         Dzieci mają prawo do:

1)             Opieki i pomocy ze strony dorosłych;

2)             Bezpiecznych i   higienicznych warunków;

3)             Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;

4)             Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

5)             Akceptacji i szacunku;

6)             Zabawy jako podstawowej formy aktywności;

7)             Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

8)             Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;

9)             Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;

10)         Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

11)         Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;

12)         Spokoju i wypoczynku;

13)         Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

14)         Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;

15)         Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków za wyjątkiem dzieci przewlekle chorych, które określa odrębna procedura

5.      Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

1)           Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

2)           Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

3)           Szanować mienie przedszkola;

4)           Zachowywać porządek i czystość;

5)           Zgodnie współdziałać w zespole;

6)           Szanować prawa innych, w tym do zabawy;

7)           Szanować wytwory pracy innych;

8)           Stosować formy grzecznościowe;

9)           Akceptować indywidualność każdego dziecka;

10)       Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

11)       Polubownie rozwiązywać konflikty;

12)       Dbać o swój wygląd;

13)       Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

§ 33  System motywowania do zachowań pożądanych   

1.             W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

1)             Nagrody:

a)             Pochwala indywidualna,

b)            Pochwala wobec grupy,

c)             Pochwala przed rodzicami,

d)            Dostęp do atrakcyjnej zabawki,

e)             Dyplom uznania,

f)             Drobne nagrody rzeczowe,

g)            Przewodzenie w zabawie,

2)             Nagradzamy za:

a)             Stosowanie ustalonych zasad i umów,

b)            Wysiłek włożony w wykonana prace,

c)             Wywiązanie się z podjętych obowiązków,

d)            Bezinteresowna pomoc innych,

e)             Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

2.             Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1)   Konsekwencje złego zachowania:

a)             Upomnienie słowne indywidualne,

b)            Upomnienie słowne wobec grupy,

c)             Poinformowanie rodziców o przewinieniu,

d)            Odsunięcie od zabawy,

e)             Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

f)             Rozmowa z dyrektorem,

2)             Konsekwencje stosowane są za:

a)             Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

b)            Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

c)             Zachowania agresywne,

d)            Niszczenie wytworów pracy innych,

e)             Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

§ 34 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

                    1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)             zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

2)             powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;

3)             nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej  1 miesiąc;

4)             w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

5)             w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady pedagogicznej;

2.             Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:

1)             uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

2)             ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

3)             podjęcie uchwały o skreśleniu;

4)             pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;

5)             od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

6)             po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;

7)             W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  35 Inne postanowienia

  1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie.
  2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
  5. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 37

1.      Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:

1)      wywieszenie zarządzenia dyrektora  w sprawie ogłoszenia treści statutu;

2)      zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;

3)      udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

 

§ 38

1.      Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 1 w dniu 13 września 2022r.

2.      Tekst jednolity   statutu wchodzi w życie z dniem 13 września 2022r.

3.      Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 4 grudnia 2018r.

………………………………….

dyrektor przedszkola Elżbieta Jędrowiak

                                                        

 

 

 

Skip to content