Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Nr3 Integracyjne w Mosinie

Przedszkole Nr3 Integracyjne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr3 Integracyjne w Mosinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-09

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Jędrowiak.
 • E-mail: kontakt@p3integracyjne.pl
 • Telefon: 512 948 618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie
 • Adres: ul. Topolowa 6
  62-050 Mosina
 • E-mail: kontakt@p3integracyjne.pl
 • Telefon: 512 948 618

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr3 w Mosinie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową: – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,– posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.                                                                                            

Jest możliwość wstępu z psem asystującym przy zachowaniu wszelkich zasad higienicznych.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Przy trzech wejściach do budynku znajduje się dzwonek.

Budynek jest jednopoziomowy.

Skip to content