Menu Zamknij

koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 INTEGRACYJNEGO W MOSINIE

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy.
Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji,
wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego:

       –         zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,

       –         kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,

       –         wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej),
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,

        –         integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,

        –         dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

       –         uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania
dzieci niepełnosprawnych jako  partnerów,

        –         stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju,
aktywności i samodzielności,

        –         indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.

        –         rozpowszechnianie idei integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym
–      propagowanie zdrowego trybu życia

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne siły
i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do pełnego udziału
w życiu społecznym.


Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju
dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.
Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.


Misja przedszkola

       Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
     Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
     Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
    Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
    Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 Zasoby ludzkie:

      wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

   zespół specjalistów – logopeda, surdologopeda, tyflopedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuta SI

 Zasoby materialne:

    sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,

      gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,

      sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych,

      budynek przedszkola bez barier architektonicznych
   teren wokół przedszkola z nowoczesnym placem zabaw

 

 

Skip to content