Menu Zamknij

Regulamin wycieczki Przedszkolnej

§ 1

Przez „wycieczkę” należy rozumieć wyjście z dziećmi poza teren przedszkola.

§ 2

Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i sprawności wychowanków wymaganych podczas wycieczki.

§ 3

Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami wycieczki (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) w zakresie:

a) celu wycieczki

b) trasy i terminów postojów

c) zwiedzanych obiektów

d) harmonogramu

e) regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki

§ 4

Każdy organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

§ 5

W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i innych placówkach oświatowych

§ 6

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków

§ 7

Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach uprawniających do prowadzenia wycieczki

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna wyznaczona przez dyrektora osoba pełnoletnia, która:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek

b) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki lub pilota wycieczek

§ 8

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy;

a) opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor:

-karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników

-pisemne zgody rodziców

-regulamin zachowania się uczestników podczas wycieczki

b) zapoznanie z regulaminem zachowania wszystkich uczestników wycieczki

c) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania

d) zapewnienie wystarczającej liczby opiekunów

-dla dzieci 3-4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na pięcioro dzieci,

-dla dzieci 5-6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na sześcioro dzieci

e) określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu wycieczki, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy

g) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki

§ 9

Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.

§ 10

Opiekunami powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi lub, w uzgodnieniu z dyrektorem rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

§ 11

Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad wychowankami ; liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca, po przybyciu do celu; dostosowanie tempa i odległości odcinków na trasie do wydolności najsłabszego dziecka

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki

c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

§ 12

Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu i biletów wstępu. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.

§ 13

Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Statutu Przedszkola oraz rozporządzeń MEN : w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 
 
 
 
 
 
                                                                   

Skip to content