Menu Zamknij

rekrutacja 2017/2018

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  

 
 Lp.
Czynności rekrutacyjne
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
 1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 01.03.2017
do 31.03.2017
do godz. 13:00
Od 13.04.2017
do 25.04.2017
do godz.13:00
 2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.      2156 z późn. zm.)  
Do 04.04.2017 r.
Do 27.04.2017 r.
 3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
Do 05.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 28.04.2017 r
do godz. 15:00
 4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Do 10.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 09.05.2017 r.
do godz. 15:00
 5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
Do 12.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 12.05.2017 r.
do godz. 13:00
 
 

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych
na rok szkolny 2017/2018
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.))
  • Statut Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie
  • Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2015r.
  • Zarządzenie NR OP.00501.24.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
§1
Zasady rekrutacji
1. Nabór do przedszkoli obejmuje dzieci zamieszkałe w Gminie Mosina.
2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się w
    marcu 2017r.
3. Rodzic kandydata do przedszkola składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego
    wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki jako
    placówki kolejnego wyboru.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku
    Szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku
    kalendarzowym kończą 6 lat.
5. Złożone w przedszkolu wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do placówki drugiego
     wyboru, dyrektor przedszkola przekazuje właściwym placówkom.
 
 
§2
Kryteria naboru
1. Dzieci do przedszkoli przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w
    zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Dzieci , które są mieszkańcami Gminy Mosina i będą realizować obowiązek rocznego
    przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, mają
    zapewnione miejsce w przedszkolu.
3. Dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
4. Kryteria podstawowe: ( kryteria wynikające z ustawy o systemie oświaty)
 
   1) wielodzietność rodziny ( troje i więcej dzieci)
   2) niepełnosprawność kandydata
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
 
5. Kryteria dodatkowe ( kryteria wynikające z Uchwały Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w
    Mosinie z dnia 26 lutego 2015r.)
  
   1) oboje rodzice dziecka pracują (pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
       lub  umowy cywilnoprawnej, pozostają w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo
       rolne, uczy się w trybie dziennym)
 
   2) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
       asystenta rodziny
  3) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym , na który prowadzony jest rekrutacja , będzie
      uczęszczało do tego samego ,wybranego przez rodziców przedszkola
 4) rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w gminie Mosina
 
 
§3
Etapy postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola jest prowadzone w marcu każdego roku.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba
    wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
    pod uwagę łącznie następujące kryteria, które maja jednakową wartość określoną liczbą
    punktów:
 
   1) wielodzietność rodziny ( troje i więcej dzieci) -1pkt
   2) niepełnosprawność kandydata – 1pkt
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –  1pkt
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  1pkt
   6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie – 1pkt
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1pkt
 
3.W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
   o którym mowa w ust.3 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje
   wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
   następujące kryteria o różnej wartości ,określonej liczbą punktów:
 
   1) oboje rodzice dziecka pracują (pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
       lub  umowy cywilnoprawnej, pozostają w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo
       rolne, uczy się w trybie dziennym)-  6kt
   2) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
       asystenta rodziny –1pkt
   3) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym , na który prowadzony jest rekrutacja , będzie
       uczęszczało do tego samego ,wybranego przez rodziców przedszkola -2pkt
   4) rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w gminie Mosina – 6 pkt
 
UWAGA: Za potwierdzenie spełnienia przez dziecko w/w kryteriów uważa się odpowiednio:
    1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
        podstawie umowy cywilnoprawnej
    2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym
    3) aktualny wydruk ( wykonany nie wcześniej niż # dni przed złożeniem wniosku) ze
        strony  internetowej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub
        Krajowego Rejestru Sądowego,
    4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku
        Rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
    5) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora , poświadczoną za
        zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka
   6) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
       asystenta rodziny
   7) oświadczenie złożone przez rodzica ( wielodzietność, samotne rodzicielstwo,
       odprowadzanie podatku dochodowego w Gminie Mosina)
 
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych ,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się w marcu na kolejny rok
    szkolny.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna.
3. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do przedszkola jest mowa o: 
    1) przedszkolu- należy rozumieć Przedszkole w gminie Mosina – działające w ramach
        ustawy o systemie oświaty, dla  którego organem prowadzącym jest Gmina Mosina
    2) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola publicznego w
        Gminie Mosina
    3) dziecku – należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola publicznego
    4) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do
        Przedszkola
    5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Mosina
    6)  rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz
         osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
    7) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej
        dzieci
    8) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę , kawalera,
        wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu,
        osobę rozwiedzioną chyba ,że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
        jego rodzicem.
 
§2
Kandydaci do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku
    szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku
     kalendarzowym kończą 6 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat , nie dłużej
    jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
    kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,
    które ukończyło 2,5 roku.
4. Do przedszkola( poza Przedszkolem Integracyjnym w Mosinie) w myśl obowiązujących
   przepisów mogą być przyjmowane dzieci w ramach integracji na ogólnie obowiązujących
   zasadach dzieci niepełnosprawne ( z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki).
   Jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia specjalistycznej indywidualnej opieki oraz
   nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.
 
 
§3
Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do przedszkola
1. O przyjęcie do przedszkola rodzic kandydata składa wniosek do dyrektora wybranego
    przedszkola.
2. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składa wniosek do przedszkola o
    którym mowa w ust.1. We wniosku tym może wskazać dwie kolejne placówki jako
    kolejnego wyboru.
3. Wniosek zawiera:
1). imię i nazwisko, datę urodzenia
2). deklarowany czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu
3). liczbę posiłków, których dziecko będzie korzystało w przedszkolu
4). imiona i nazwiska rodziców kandydata
5). adres zamieszkania rodziców i dziecka ze wskazaniem gminy, w której mieszka dziecko
6). adres zameldowania dziecko, jeśli jest inny niż zamieszkania
7).  numery telefonów kontaktowych do rodziców kandydata
8). dane o miejscu pracy rodziców kandydata lub miejscu pobierania nauki w szkole lub na
     uczelni wyższej w systemie dziennym
9). Informacje dodatkowe o dziecku
 
4. Na prośbę dyrektora przedszkola, rodzice kandydata do przedszkola zobowiązani są do
    przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną, rodzinną
   dziecka oraz inne potwierdzające przedstawiony we  wniosku stan.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content