Menu Zamknij

Rekrutacja na rok szkolny 2023-2024

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Od dnia 10 marca 2023 godz. 8.00 do dnia 28 marca 2023 do godz. 13.00.  Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym proszeni są o osobiste stawienie się do przedszkola z wypełnionym wnioskiem oraz orzeczeniem o kształceniu specjalnym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Pomocy w wypełnianiu wniosków przedszkole udziela we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 15.00

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 10.03.2023 r. do 28.03.2023 r. do godz. 13:00 Od 08.05.2023 r. do 25.05.2023 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082).  Do 30.03.2023 r. Do 24.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 03.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 26.05.2023 r. do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Do 12.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 31.05.2023 r. do godz. 15:00
Skip to content