Menu Zamknij

informacja

Szanowni  Rodzice.

W związku z otwarciem przedszkola  proszę o informację do dnia 6 maja 2020r.  o udziale dziecka w zajęciach opiekuńczych . (informacje tel. 618132980 lub mail – kontakt@p3integracyjne.pl) Elżbieta Jędrowiak Dyrektor Przedszkola

Mosina, dnia 30 kwietnia 2020 r.

OP.4424…2020.ABK

Szanowni Państwo.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 6 maja 2020 r. mają zostać otwarte przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W Gminie Mosina przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą gotowe do przyjęcia dzieci od 11 maja 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zalecamy:

 1. Liczebność grupy przedszkolnej może liczyć do 12 dzieci w zależności od wielkości sali.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu.
 4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż liczba określona jako bezpieczna przez dyrektora przedszkola, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli liczba dzieci nadal będzie przekraczała bezpieczna ilość dzieci przebywających w placówce, to dzieci przyjmowane będą do przedszkoli rotacyjnie
  z tygodniowym czasem pobytu w przedszkolu.
 5. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 6. Nie można przyjąć do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci w przypadku, gdy w domu
  w którym mieszka dziecko, przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji.
 7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą do budynku przedszkola.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek i przedmiotów osobistych.
 9. Dzieci i pracownicy przebywający na terenie przedszkola nie muszą zasłaniać ust i nosa.
 10. Z sal w których przebywają dzieci należy usunąć wszystkie zabawki których nie można poddać dezynfekcji.
 11. Przed 6 maja 2020 r. organ prowadzący dostarczy do każdej placówki 10 l płynu do dezynfekcji. Płyn powinien być dostępny dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkół przebywających na terenie placówki.
 12. Jeżeli dzieci będą korzystały z placów zabaw należy je zdezynfekować. Można skorzystać z usług świadczonych przez OSP. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zgłosić do organu prowadzącego.
 13. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw podczas przebywania w przedszkolu pod opieką nauczycieli, tylko w przypadku regularnej dezynfekcji placów zabaw. Na placu zabaw powinna przebywać nie więcej niż jedna grupa dzieci.
 14. Przesłać  do organu prowadzącego opracowane w placówce procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 15. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki, dyrektor szkoły/przedszkola niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący (telefon lub sms do kierownika referatu Oświaty i Sportu).
 16. Dyrektor placówki przygotuje procedury wewnętrzne przyjęcia i przebywania dzieci
  w przedszkolu. Po zapoznaniu z nimi pracowników i rodziców, procedury należy przesłać do organu prowadzącego.
 17. Do odwołania nie będą organizowane dowozy gminne dla dzieci do oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych.

Anna Balcerek-Kałek,

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu,

Urząd  Miasta Mosina

tel. 61 8109 580

Skip to content