Menu Zamknij

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR16/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. Na podstawie  art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,poz.1148  z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria:

1)rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach  stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2)rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3)rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty

4)rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy Mosina – 2 punkty

5)dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

§5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny §5. 2020/2021 do kl. I szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria:

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
  2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
  3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
    w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
  4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
  5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

§6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów zawartych w § 3 i § 4  są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.

§ 7. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 1 i § 2 odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.

§ 8. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określa dyrektor ww. szkoły podstawowej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty
i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content