Menu Zamknij

NABÓR NA STANOWISKO

Informujemy, że został ogłoszony nabór na stanowisko
głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnego

                 bip – druki do pobrania

                regulamin naboru

1. Informacje o naborze

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA NR 3 INTEGRACYJNEGO

W MOSINIE ul. Topolowa 6

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze

Nazwa stanowiska pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar czasu pracy: O,5 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły).

Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości. Głównym Księgowym może zostać również osoba, która ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości.

 

Obligatoryjne uprawnienia:

1)     jest obywatelem polskim lub osobą nie posiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4)     posiada co najmniej wykształcenie średnie;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7)     stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

2)     Znajomość programów: Finanse Optimum firmy Vulcan, Płace Optimum firmy Vulcan, Płatnik, E-PFRON.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (analityka, syntetyka).

2)     Opracowywanie dokumentacji przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

3)     Rozliczanie z ZUS, US, PFRON.

4)     Opracowywanie sprawozdań budżetowych:

– miesięcznych,

– kwartalnych,

– rocznych,

– bilansu.

5)     Analiza kosztów oraz wykorzystania środków finansowych przydzielonych w planie finansowym jednostki

 - bieżące wykonanie planu,

 - zmiany budżetu,

 - analizy płac,

 - opracowywanie budżetu jednostki.

6)     Rozrachunki z kontrahentami.

7)     Dekretacja dokumentów księgowych.

8)     Obsługa SIO z zakresu danych i wykonania budżetu.

 

4. Wymagane dokumenty

1)     list motywacyjny;

2)     życiorys – CV;

3)     oryginał kwestionariusza osobowego;

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6)     inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7)     oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;

8)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)     oświadczenie o niekaralności.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – curriculum vitae winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.06.2017 r. godz. 12:00 na adres:

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6″

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym  w Mosinie w dniu 20.06.2017 r. o godz. 12:30. 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.mosina.pl i stronie www.p3integracyjne.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 813 29 80.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mosina.pl, na tablicy informacyjnej w przedszkolu i stronie www.p3integracyjne.pl.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mosina.pl, na tablicy informacyjnej w przedszkolu i stronie www.p3integracyjne.pl co najmniej 3 miesiące.

 

Załączniki:

          regulamin naboru

          druki

 

Dyrektor

Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

 

 

mgr Elżbieta Jędrowiak

Skip to content