Menu Zamknij

Do Informacji Rodziców

Poniżej
( w czytaj więcej ) umieszczamy wzór umowy,
która będzie podpisywana w przedszkolu na rok szkolny 2011/2012
i obowiązywać będzie od 1 września 2011

 

                                                                wzór umowy

 

                                                          

 

……………………..

 Pieczęć przedszkola

                                                           UMOWA NR……….

 

Zawarta  w dniu………………..pomiędzy Gminą Mosina
– Przedszkolem nr……w ……………………………….……………………………. ,
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Dyrektora, Panią………………………………………….zwanym dalej  „ przedszkolem”
Panią/Panem…………………………………………………………………………….
Zamieszkałą/łym…………………………………………………………………………
Zameldowaną/nym……………………………………………………………………….
Legitymującą/cym się dowodem osobistym seria………numer…….………., zwanym dalej          rodzicem/prawnym opiekunem”.

 

                                                                       § 1

Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w Przedszkolu dla :
Dziecka
(imięi nazwisko)…………………………………….…………………………………
Data
i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….
Nr PESEL:……………………………………………………………………………………
Adres zameldowania……………………………………………….……………………………
Adres zamieszkania………………………………………………….………………………….

 

§ 2

1.Umowa zawarta  zostaje na  czas określony od dnia ………………. r. do dnia………………..r.

2. W przypadku zawarcia umowy już w trakcie trwania miesiąca, opłata za  pierwszy miesiąc, tj. za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu naliczona zostanie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy do końca danego miesiąca w wysokości 1/22 miesięcznej łącznej stawki opłat, naliczonych dla danego dziecka.

§ 3

Dziecko z przedszkola odbierane będzie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka       lub przez inne osoby wskazane przez nich w formie pisemnego upoważnienia.

                                                                      

§ 4

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
         1)   fachowych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych;
      2) bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej          wychowania   przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dzienne;
     3)  dodatkowych zajęć –w ramach świadczeń wymienionych w § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr VIII/40/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina wykraczających poza podstawę programową, według ustalonej stawki, wynikającej z powyższej Uchwały takich jak:

     a) rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka poprzez udział    
         w zajęciach: muzyczno- tanecznych, teatralnych i plastycznych;
    b) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę dziecka o świecie;
    c) zabawy wspomagające rozwój mowy oraz zabawy pobudzające ciekawość
        poznawczą i rozwijanie twórczego myślenia;
    d) dowolne zabawy dziecka kształtujące umiejętności społeczne, rozwój
        emocjonalny, empatię oraz utrwalające czynności samoobsługowe, nawyki
        higieniczne i kulturalne.
4) bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka na terenie przedszkola;
5) posiłków określonych w statucie przedszkola

 

§ 5

1.Rodzic/prawny opiekun deklaruje, że dziecko będzie przebywać codziennie w przedszkolu      w godzinach: od…………..  do……………….i korzystać będzie z wyżywienia w zakresie:           1)  całodziennego wyżywienia tj. ……… posiłków dziennie;
        2)  2 posiłków dziennie.

2.Przedszkole –na podstawie  zadeklarowanej przez rodzica/prawnego opiekuna liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu dostosowuje ilość posiłków-zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

§ 6

1.Dopuszcza się wprowadzenie przez przedszkole zmian do niniejszej umowy-na podstawie podanych przez rodzica/prawnego opiekuna danych, zawartych § 5  niniejszej umowy,           z wyprzedzeniem 2-tygodniowym, przed dokonaniem przez przedszkole rozliczenia kolejnego miesiąca.

2.W przypadku 3-krotnego przekroczenia przez rodzica/prawnego opiekuna liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, wymagane jest ponowne uzgodnienie przez strony umowy czasu pobytu dziecka w formie pisemnego aneksu.

3.Brak zgody rodziców/prawnych opiekunów na wprowadzenie zmiany do umowy                 w powyższym zakresie skutkować będzie wygaśnięciem umowy bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła odmowa zgody.

4.Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowaną              w § 5 ust 1 umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia naliczonej przez przedszkole umownej, dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł  ( słownie: dziesięć złotych ).

5.Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającą poza czas pracy przedszkola (tj. za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamykania przedszkola) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do uiszczenia naliczonej przez przedszkole umownej dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł ( słownie: trzydzieści złotych ).

                                                                      

§ 7

1.Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności,
 w tym za:
     1) świadczenia wykraczające poza podstawę programową, w wysokości 2,00 zł
     za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczenia;
     2) dzienną stawkę żywieniową.

2.Stawka podana w ust.1 pkt 1 może ulec zmianie w okresie trwania umowy na podstawie podjętej w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej.

 

 

§ 8

1.Wysokość dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadającym normom fizjologicznego zapotrzebowania żywienia dzieci oraz zasady przyjmowania opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty dotyczącej kosztów produktów użytych do sporządzania posiłków bez zmiany umowy w formie pisemnej.

3.O zmianie wysokości opłat rodzice będą zawiadamiani przez Dyrektora Przedszkola,            w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń.

                                                                 § 9

1.Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.

2.W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka lub jego złego samopoczucia (np. bóle głowy, biegunki, gorączka, wymioty itp.) w czasie obecności w przedszkolu, opiekun dziecka zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna.

3.Rodzic/prawny opiekun dziecka zobowiązany jest po otrzymaniu powyższej informacji
od opiekuna jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

4.W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest             do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

5.Po zakończeniu choroby zakaźnej dziecko może zacząć uczęszczać ponownie                   do przedszkola po okazaniu zaświadczenia lekarskiego.

 

                                                                 § 10

1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do powiadomienia placówki o czasie nieobecności dziecka- najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

2.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej nieprzerwanie nie krócej jednak niż 3 dni, stawka żywieniowa za każdy dzień następujący od czwartego dnia nieobecności dziecka podlega odliczeniu- po wcześniejszym zgłoszeniu powyższego faktu przez rodzica/prawnego opiekuna.

3.W przypadku braku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka o jego planowanej nieobecności w przedszkolu (np. w przypadku choroby) kwota za dzienną stawkę żywieniową za wymienione dni nieobecności dziecka  nie będzie odliczana.

4.Rozliczenie kosztów za wyżywienie a związanych z nieobecnością dziecka zostaną dokonane po zakończeniu miesiąca a naliczoną opłatę na kolejny miesiąc umniejsza się           o dokonany odpis.

5.Podstawą odpisów jest lista obecności dziecka w dzienniku zajęć.

 

§ 11

Opłata za usługi wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze podlega zwrotowi w przypadku:

    1) nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie przedszkola (np.  awaria, zamknięcie przedszkola oraz innych przyczyn) w wysokości 1/22 miesięcznej  łącznej  

stawki opłat, naliczonych dla każdego dziecka za każdy dzień przerwy w działalności placówki.

    2) nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowane chorobą  będą  podlegały odliczeniu (za każdy dzień roboczy przedszkola,        w którym dziecko było nieobecne)wg ustalonej stawki dziennego pobytu dziecka.

    3) braku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu (np. w przypadku choroby), przyjęta stawka za świadczenia wynikająca ponad podstawę programową nie będzie odliczana.

 

 

§ 12

1.Dziecko ma prawo do korzystania z usług przedszkola w ramach dyżuru wakacyjnego (lipiec lub sierpień), zorganizowanego zgodnie z harmonogramem przedszkoli Gminy Mosina.

2.Warunki korzystania z usług przedszkola  w trakcie dyżuru określa odrębna umowa.

 

§ 13

1.Odpłatność za korzystanie z przedszkola dokonywana jest  z góry do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.Za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole może naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

3.Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

4.Rodzice/prawni opiekunowie mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej              z zachowaniem  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5.Dyrektor przedszkola  może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
            1) zalegania z opłatami za przedszkole za okres 1 miesiąca;
            2) innych przyczyn określonych w statucie przedszkola.

6.W przypadku określonym w ust.5 przedszkole jest upoważnione do wystąpienia przed właściwym sądem z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności, powiększonejo odsetki ustawowe.

7.Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola nie zwalnia rodziców/prawnych opiekunów z obowiązku uiszczenia zaległych opłat.

           

§ 14

Umowa wygasa w przypadku:
    1) niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do dnia 7 września, jeśli rodzice/prawni opiekunowie nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka;
    2) niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 7 dni od dnia podpisania umowy  w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice/prawni opiekunowie nie powiadomią w  formie pisemnej dyrektora przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka;
   3) nieobecności dziecka przez 14 dni bez uzasadnionej przyczyny (brak zgłoszenia tego faktu przez rodziców/prawnych opiekunów).

                                                                       § 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa      w tym Kodeksu cywilnego.

                                                                       § 16

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

 

 

 

……………………………..                                                ………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                      Podpis Dyrektora Przedszkola

Skip to content