Życzenia

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca  realizacji działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 Integracyjne z siedzibą w Mosinie, przy ul. Topolowej 6

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
 2. pod numerem telefonu: 882 – 155 – 218
 3. pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych odbywa się w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest:
 7. art. 9 ust. 1 lit. a) RODO tj.: zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych;
 8. art. 9 ust. 1 lit. g) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;
 9. art. 9 ust. 1 lit. i) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej;

w szczególności w związku z:

 • przepisami ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.);
 • wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 • Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia określonej sprawy.
 • Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno – epidemiologicznej, podmiotów medycznych;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.
 3. Okres przechowywania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  1. usunięcia swoich danych osobowych,
  1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  1. przenoszenia danych osobowych,

a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

 • Prawo do cofnięcia zgody.
 • W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

Szanowni Rodzice!

Z dniem 18 maja 2020r. MEN ogłosił możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Każde dziecko z w/w orzeczeniami  może korzystać z zajęć specjalistycznych przestrzegając procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie po umówieniu  ze specjalistą( rehabilitant, logopeda, surdopedagog ) na dzień i godzinę.  Terapeuta pedagogiczny i psycholog pozostają na zdalnym nauczaniu.

Każdy rodzic  przynosi do przedszkola deklarację ,oświadczenie i rzeczy do przebrania .

                  Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Szanowni Państwo

W związku z otwarciem przedszkoli od 11 maja 2020r. i przyjęciem dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zostały opracowane Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie. Proszę o zapoznanie się z procedurami oraz wypełnienie oświadczeń .

Z poważaniem Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Dokumenty do pobrania znajdują się w linkach poniżej

– Oświadczenie rodzica https://drive.google.com/file/d/1k33MQ3fJ5h2xPP0euPKsRj9kcs0xmi9R/view?usp=sharing

– Deklaracja dla rodziców https://drive.google.com/file/d/1uJ8AI86O0Ngk-RscjdsU9qUKdnpSiudD/view?usp=sharing

– Procedury bezpieczeństwa https://drive.google.com/file/d/1u_EIliPftRJP-Ysg_euLS7A9oK1w1DWC/view?usp=sharing

informacja

Szanowni  Rodzice.

W związku z otwarciem przedszkola  proszę o informację do dnia 6 maja 2020r.  o udziale dziecka w zajęciach opiekuńczych . (informacje tel. 618132980 lub mail – kontakt@p3integracyjne.pl) Elżbieta Jędrowiak Dyrektor Przedszkola

Mosina, dnia 30 kwietnia 2020 r.

OP.4424…2020.ABK

Szanowni Państwo.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 6 maja 2020 r. mają zostać otwarte przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W Gminie Mosina przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą gotowe do przyjęcia dzieci od 11 maja 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zalecamy:

 1. Liczebność grupy przedszkolnej może liczyć do 12 dzieci w zależności od wielkości sali.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu.
 4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż liczba określona jako bezpieczna przez dyrektora przedszkola, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli liczba dzieci nadal będzie przekraczała bezpieczna ilość dzieci przebywających w placówce, to dzieci przyjmowane będą do przedszkoli rotacyjnie
  z tygodniowym czasem pobytu w przedszkolu.
 5. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 6. Nie można przyjąć do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci w przypadku, gdy w domu
  w którym mieszka dziecko, przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji.
 7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą do budynku przedszkola.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek i przedmiotów osobistych.
 9. Dzieci i pracownicy przebywający na terenie przedszkola nie muszą zasłaniać ust i nosa.
 10. Z sal w których przebywają dzieci należy usunąć wszystkie zabawki których nie można poddać dezynfekcji.
 11. Przed 6 maja 2020 r. organ prowadzący dostarczy do każdej placówki 10 l płynu do dezynfekcji. Płyn powinien być dostępny dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkół przebywających na terenie placówki.
 12. Jeżeli dzieci będą korzystały z placów zabaw należy je zdezynfekować. Można skorzystać z usług świadczonych przez OSP. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zgłosić do organu prowadzącego.
 13. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw podczas przebywania w przedszkolu pod opieką nauczycieli, tylko w przypadku regularnej dezynfekcji placów zabaw. Na placu zabaw powinna przebywać nie więcej niż jedna grupa dzieci.
 14. Przesłać  do organu prowadzącego opracowane w placówce procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 15. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki, dyrektor szkoły/przedszkola niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący (telefon lub sms do kierownika referatu Oświaty i Sportu).
 16. Dyrektor placówki przygotuje procedury wewnętrzne przyjęcia i przebywania dzieci
  w przedszkolu. Po zapoznaniu z nimi pracowników i rodziców, procedury należy przesłać do organu prowadzącego.
 17. Do odwołania nie będą organizowane dowozy gminne dla dzieci do oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych.

Anna Balcerek-Kałek,

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu,

Urząd  Miasta Mosina

tel. 61 8109 580