Statut

STATUT  PRZEDSZKOLA NR 3 INTEGRACYJNEGO W MOSINIE      
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Przedszkole Nr 3 Integracyjne, zwane dalej „przedszkolem ” jest przedszkolem
    publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Mosinie, w budynku przy ul. Topolowej 6.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Gminy Mosina.
    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w
    Poznaniu.
 4. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
62-050 Mosina ul. Topolowa 6
nr telefonu 061 8132-980
Statut Przedszkola Nr 3 Integracyjnego – pobierz w PDF