rekrutacja 2017/2018

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  

 
 Lp.
Czynności rekrutacyjne
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
 1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 01.03.2017
do 31.03.2017
do godz. 13:00
Od 13.04.2017
do 25.04.2017
do godz.13:00
 2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.      2156 z późn. zm.)  
Do 04.04.2017 r.
Do 27.04.2017 r.
 3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
Do 05.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 28.04.2017 r
do godz. 15:00
 4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Do 10.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 09.05.2017 r.
do godz. 15:00
 5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
Do 12.04.2017 r.
do godz. 13:00
Do 12.05.2017 r.
do godz. 13:00
 
 

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych
na rok szkolny 2017/2018
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.))
  • Statut Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie
  • Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2015r.
  • Zarządzenie NR OP.00501.24.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
§1
Zasady rekrutacji
1. Nabór do przedszkoli obejmuje dzieci zamieszkałe w Gminie Mosina.
2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się w
    marcu 2017r.
3. Rodzic kandydata do przedszkola składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego
    wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki jako
    placówki kolejnego wyboru.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku
    Szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku
    kalendarzowym kończą 6 lat.
5. Złożone w przedszkolu wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do placówki drugiego
     wyboru, dyrektor przedszkola przekazuje właściwym placówkom.
 
 
§2
Kryteria naboru
1. Dzieci do przedszkoli przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w
    zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Dzieci , które są mieszkańcami Gminy Mosina i będą realizować obowiązek rocznego
    przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, mają
    zapewnione miejsce w przedszkolu.
3. Dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
4. Kryteria podstawowe: ( kryteria wynikające z ustawy o systemie oświaty)
 
   1) wielodzietność rodziny ( troje i więcej dzieci)
   2) niepełnosprawność kandydata
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
 
5. Kryteria dodatkowe ( kryteria wynikające z Uchwały Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w
    Mosinie z dnia 26 lutego 2015r.)
  
   1) oboje rodzice dziecka pracują (pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
       lub  umowy cywilnoprawnej, pozostają w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo
       rolne, uczy się w trybie dziennym)
 
   2) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
       asystenta rodziny
  3) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym , na który prowadzony jest rekrutacja , będzie
      uczęszczało do tego samego ,wybranego przez rodziców przedszkola
 4) rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w gminie Mosina
 
 
§3
Etapy postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola jest prowadzone w marcu każdego roku.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba
    wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
    pod uwagę łącznie następujące kryteria, które maja jednakową wartość określoną liczbą
    punktów:
 
   1) wielodzietność rodziny ( troje i więcej dzieci) -1pkt
   2) niepełnosprawność kandydata – 1pkt
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –  1pkt
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  1pkt
   6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie – 1pkt
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1pkt
 
3.W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
   o którym mowa w ust.3 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje
   wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
   następujące kryteria o różnej wartości ,określonej liczbą punktów:
 
   1) oboje rodzice dziecka pracują (pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
       lub  umowy cywilnoprawnej, pozostają w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo
       rolne, uczy się w trybie dziennym)-  6kt
   2) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
       asystenta rodziny –1pkt
   3) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym , na który prowadzony jest rekrutacja , będzie
       uczęszczało do tego samego ,wybranego przez rodziców przedszkola -2pkt
   4) rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w gminie Mosina – 6 pkt
 
UWAGA: Za potwierdzenie spełnienia przez dziecko w/w kryteriów uważa się odpowiednio:
    1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
        podstawie umowy cywilnoprawnej
    2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym
    3) aktualny wydruk ( wykonany nie wcześniej niż # dni przed złożeniem wniosku) ze
        strony  internetowej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub
        Krajowego Rejestru Sądowego,
    4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku
        Rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
    5) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora , poświadczoną za
        zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka
   6) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
       asystenta rodziny
   7) oświadczenie złożone przez rodzica ( wielodzietność, samotne rodzicielstwo,
       odprowadzanie podatku dochodowego w Gminie Mosina)
 
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych ,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się w marcu na kolejny rok
    szkolny.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna.
3. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do przedszkola jest mowa o: 
    1) przedszkolu- należy rozumieć Przedszkole w gminie Mosina – działające w ramach
        ustawy o systemie oświaty, dla  którego organem prowadzącym jest Gmina Mosina
    2) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola publicznego w
        Gminie Mosina
    3) dziecku – należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola publicznego
    4) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do
        Przedszkola
    5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Mosina
    6)  rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz
         osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
    7) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej
        dzieci
    8) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę , kawalera,
        wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu,
        osobę rozwiedzioną chyba ,że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
        jego rodzicem.
 
§2
Kandydaci do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku
    szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku
     kalendarzowym kończą 6 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat , nie dłużej
    jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
    kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,
    które ukończyło 2,5 roku.
4. Do przedszkola( poza Przedszkolem Integracyjnym w Mosinie) w myśl obowiązujących
   przepisów mogą być przyjmowane dzieci w ramach integracji na ogólnie obowiązujących
   zasadach dzieci niepełnosprawne ( z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki).
   Jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia specjalistycznej indywidualnej opieki oraz
   nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.
 
 
§3
Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do przedszkola
1. O przyjęcie do przedszkola rodzic kandydata składa wniosek do dyrektora wybranego
    przedszkola.
2. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składa wniosek do przedszkola o
    którym mowa w ust.1. We wniosku tym może wskazać dwie kolejne placówki jako
    kolejnego wyboru.
3. Wniosek zawiera:
1). imię i nazwisko, datę urodzenia
2). deklarowany czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu
3). liczbę posiłków, których dziecko będzie korzystało w przedszkolu
4). imiona i nazwiska rodziców kandydata
5). adres zamieszkania rodziców i dziecka ze wskazaniem gminy, w której mieszka dziecko
6). adres zameldowania dziecko, jeśli jest inny niż zamieszkania
7).  numery telefonów kontaktowych do rodziców kandydata
8). dane o miejscu pracy rodziców kandydata lub miejscu pobierania nauki w szkole lub na
     uczelni wyższej w systemie dziennym
9). Informacje dodatkowe o dziecku
 
4. Na prośbę dyrektora przedszkola, rodzice kandydata do przedszkola zobowiązani są do
    przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną, rodzinną
   dziecka oraz inne potwierdzające przedstawiony we  wniosku stan.